Reklamacje i zwroty

Odstąpienie od umowy i zwroty – prawa Konsumenta.

 1. Zamawiający będący konsumentem ma prawo zrezygnować z zamówienia, jeśli Serwis nie rozpoczął przetwarzania produktów zgodnie z indywidualnym zamówieniem Zamawiającego.
 2. Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu przepisów polskiego kodeksu cywilnego i innych ustaw, może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w serwisie w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.
 3. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827) w przypadku:
  1. umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub wcześniej prefabrykowana lecz służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dotyczy to w szczególności,
   • pieczątek na których zamieszczane są, na życzenie Konsumenta, treści odbicia pieczątki
   • produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z zamówieniem Konsumenta
   • produktów gotowych, na których wykonany został grawer lub nadruk zgodnie z zamówieniem Konsumenta
   • produktów, przy których realizacji wykonany został wcześniejszy projekt zaakceptowany przez Konsumenta itp.
  2. umowy o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta pisemnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: sklep@e-PAWTOM.pl bądź listownie, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu produktu, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie nienaruszonym.
 6. Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy, w wyniku odstąpienia od umowy, ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 7. Serwis nie odbiera kierowanych do niego przesyłek, odesłanych przez Klienta „za pobraniem”. Nie odpowiada także za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Zwrot przez Serwis należnych Zamawiającemu, będącego konsumentem środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający. Sprzedawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania produktu. Wartość zwracanych środków stanowi sumę zapłaty za produkt lub usługę i wartości kosztów najtańszej, oferowanej przez Sprzedawcę wysyłki produktu lub usługi do Konsumenta.

Gwarancje i reklamacje

 1. Produkty sprzedawane przez serwis www.sklep-PAWTOM.pl mogą być objęte gwarancjami producentów lub dystrybutorów.
 2. Serwis nie udziela gwarancji na jakiekolwiek produkty. Klient może skorzystać z udzielonej przez producenta lub dystrybutora gwarancji i reklamować produkt u gwaranta (bezpośrednio lub poprzez pośrednictwo Sprzedawcy).
 3. Użytkownikowi przysługuje jednocześnie prawo do reklamacji wadliwego produktu lub usługi z tytułu rękojmi udzielonej mu przez Serwis. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z Serwisem telefonicznie (17 867 47 60 pon.-pt. 9:00-16:00) lub za pośrednictwem e-mail: info@sklep-PAWTOM.pl bądź listownie.
 4. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec produktu lub zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanych produktów na własny koszt na adres naszej siedziby, wraz z dowodem zakupu.
 5. W przypadku wysłania przesyłki reklamacyjnej jakąkolwiek inną drogą, np. przesyłką kurierską, zwracany Uzytkownikowi jest wyłącznie koszt, na jaki opiewałaby w takim przypadku przesyłka pocztowa ekonomiczna. W przypadku nieuwzględnione i nieuzasadnionej reklamacji, gdy reklamowane zamówienie było dostarczone przesyłką, koszty przesyłki pokrywa Użytkownik.
 6. Zamawiający będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu Produktu, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Produktu z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od jej przyjęcia.
 7. W przypadku przesyłek kurierskich, jeśli opakowanie jest uszkodzone, bądź istnieje podejrzenie, że zawiera uszkodzone produkty należy w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, nie przyjmując przesyłki. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu i serwis www.sklep-PAWTOM.pl nie ponosi odpowiedzialności za tak powstałe uszkodzenia.